Xuất bản thông tin

Lịch trực bão - cơn bão số 1

Lịch trực bão - cơn bão số 1


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN TRÀNG LƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 02/PGD&ĐT

V/v: Phân công lịch trực bão số 1

          Tràng Lương, ngày  23  tháng  6  năm 2015

         

                           Kính gửi:Phòng giáo dục và đào tạo Thị xã Đông Triều.

           Thực hiện Công văn số 01/PGD&ĐT ngày23/6/2015 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều V/v: chủ động các biện pháp đối phó với cơn bão số 1 trên biển Đông

Trường mầm non Tràng Lương  báo cáo lịch trực bão số 1 như sau;

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Địa điểm

Số điện thoại

1

23-25/6/2015

Bùi Thị Hạnh

Nguyễn Thị Nguyệt

Phạm Thị Quyên

Bùi Thị Oanh

Võ Thị Hồng

Nguyễn Văn Qúy

TTCM - Trưởng đoàn

HT

PHT

GV

GV

Bảo vệ

Trực điểm Trung tâm

0963.125.793

0973.862.385

01644.212.168

 

 

 

Nguyễn Lý Thủy

Dương Thị Toán

Nguyễn Thị Thoa

Hoàng Văn Đạo

CTCĐ-Trưởng đoàn

GV

PHT

Bảo vệ

Trực điểm Trung Lương

01665.247.193

 

01667.329.440

 

Trương Thị Tuyết

Nguyễn Thị Loan

Vũ Thị Ngọc

Nguyễn Văn Xuyên

PHT-Trưởng đoàn

GV

Y TẾ

Bảo vệ

Trực điểm Linh Tràng

0972.639.706

 

 

 

            Trường mầm non Tràng Lương trân trọng báo cáo Phòng GD&ĐT và thông báo để các đơn vị biết liên hệ./.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;

- Lưu: VT.

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Nguyệt