Xuất bản thông tin

Lịch trực nghỉ các ngày Lễ

Lịch trực nghỉ các ngày Lễ


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN TRÀNG LƯƠNG

 

V/v: lịch trực dịp Lễ giỗ tổ

Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4,

ngày quốc tế lao động 1/5 năm 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 28 tháng 4 năm 2015

 

     

THÔNG BÁO LỊCH TRỰC NGÀY LỄ

          Thực hiện công văn số 249/PD&ĐTthị xã Đông Triều về việc tổ chức trực trong dịp nghỉ lễ, Trường MN Tràng Lương xây dựng Lịch trực dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4, ngày quốc tế lao động 1/5 năm 2015 BGH&CĐ+Chi bộ  như sau:

TT

Họ và tên

 

Chức vụ

Số điện thoại

Ngày trực

1

Đ/c NguyễnThị Nguyệt

Hiệu Trưởng - BTCB

0988 528 244

Ngày 28/4

2

Đ/c Trương Thị Tuyết

P.HT

0972 639 706

Ngày 29/4

3

Đ/c Nguyễn Thị Thoa

P.HT

0166 7329 440

Ngày 30/4

 

4

Bùi Thị Hạnh

 P. Bí thư chi bộ +BCHCĐ

0166 2500 676

Ngày 01/5

 

5

Phạm Thị Quyên

P.HT

0164 4212 168

Ngày 02/5

6

Nguyễn Lý Thủy

CTCĐ

0166 5247 193

Ngày 3/5

 

          Trong các ngày nghỉ Lễ có công việc phát sinh đột xuất cần giải quyết, đề nghị các đồng chí liên hệ trực tiếp với Ban giám hiệu và công đoàn  theo lịch được phân công trên.

          Trường MN Tràng Lương  phân công cán bộ, giáo viên trực các  ngày Lễ.

 

Nơi nhận:

 

 HIỆU TRƯỞNG

 

- PGD&ĐT Thị xã ĐT(để báo cáo)

- Trang Web nhà trường

-Các thành viên BGH+CĐ (để thực hiện )

- Lưu VP

 

(Đã ký)

Nguyễn Thị Nguyệt