Xuất bản thông tin

Lịch trực Tết Nguyên đán Bính Thân

Lịch trực Tết Nguyên đán Bính Thân


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG LƯƠNG

 

Số: 02/TB- TrMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Đông Triều, ngày 03 tháng 02 năm 2016


THÔNG BÁO

Phân công cán bộ quản lý trực Tết Nguyên đán Bính Thân

             Để đảm bảo công tác trường học và xử lý công việc trong các ngày nghỉ, Trường MN Tràng Lương phân công các đồng chí cán bộ quản lý thường trực giải quyết công việc dịp Tết Nguyên đán Bính Thân, cụ thể như sau:

TT

Ngày trực

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

1

26,27,28/12/2015

 

Nguyễn Thị Phong

Phó Hiệu Trưởng

 

0976.728.385

2

29/12/2015

01,02/01/2016

Phạm Thị Quyên

Phó Hiệu Trưởng

0164.4212.168

3

03,04/01/2016

Nguyễn Thị Thoa

Phó Hiệu Trưởng

 

0166.7329.440

4

05,06/2016

Nguyễn Thị Nguyệt

Hiệu Trưởng

 

0973.862.385

 

5

07,08,09/2016

Nguyễn Thị Phong

Phó Hiệu Trưởng

 

0976.728.385

 

6

10,11,12/2016

Phạm Thị Quyên

Phó Hiệu Trưởng

0164.4212.168

 

7

13,14,15/2016

Nguyễn Thị Thoa

Phó Hiệu Trưởng

 

0166.7329.440

8

16,17,18/2016

Nguyễn Thị Nguyệt

Hiệu Trưởng

 

0973.862.385

 

            Trên đây là lịch trực Tết Nguyên đán Bính Thân của Trường MN Tràng Lương.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT thị xã (b/c);

- Cổng TTĐT trường

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Nguyệt