Xuất bản thông tin

Lịch trực Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017

Lịch trực Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN TRÀNG LƯƠNG                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/TB-TrMN                                                Đông Triều, ngày 24 tháng 01 năm 2017

THÔNG BÁO

Phân công cán bộ quản lý trực Tết Nguyên đán Đinh Dậu

             Để đảm bảo công tác trường học và xử lý công việc trong các ngày nghỉ, Trường MN Tràng Lương phân công các đồng chí cán bộ quản lý thường trực giải quyết công việc dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, cụ thể như sau:

TT

Ngày trực

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

1

28/12/2016

Nguyễn Thị Nguyệt

Hiệu Trưởng

0973.862.385

2

29/12/2016

Phạm Thị Quyên

P. Hiệu Trưởng

0164.4212.168

3

30/12/2016

Nguyễn Thị Nguyệt

Hiệu Trưởng

0973.862.385

4

01/01/2017

Nguyễn Thị Thoa

P. Hiệu Trưởng

0166.7329.440

5

02/01/2017

Nguyễn Thị Phong

P. Hiệu Trưởng

0976.728.385

6

03/01/2017

Nguyễn Thị Thoa

P. Hiệu Trưởng

0166.7329.440

7

04/01/2017

Phạm Thị Quyên

P. Hiệu Trưởng

0164.4212.168

8

05/01/2017

Nguyễn Thị Phong

P. Hiệu Trưởng

0976.728.385

9

06/01/2017

Nguyễn Thị Thoa

P. Hiệu Trưởng

0166.7329.440

10

07/01/2017

Phạm Thị Quyên

P. Hiệu Trưởng

0164.4212.168

11

08/01/2017

Nguyễn Thị Phong

P. Hiệu Trưởng

0976.728.385

12

09/01/2017

Nguyễn Thị Nguyệt

Hiệu Trưởng

0973.862.385

 

            Trên đây là lịch trực Tết Nguyên đán Đinh Dậu của Trường MN Tràng Lương.

Nơi nhận                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT thị xã (b/c)                                                                                                     (Đã ký)

- Cổng TTĐT trường

- Lưu VT.                                                                                                               Nguyễn Thị Nguyệt