Xuất bản thông tin

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC CÁC NGÀY LỄ

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC CÁC NGÀY LỄ


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN TRÀNG LƯƠNG

 

V/v: lịch trực dịp Lễ giỗ tổ

Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4,

ngày quốc tế lao động 1/5 năm 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   
 

 

 

                  Đông Triều, ngày 15 tháng 4 năm 2016

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO LỊCH TRỰC NGÀY LỄ

          Thực hiện công văn số 290/PGD&Đ Tthị xã Đông Triều về việc tổ chức trực trong dịp nghỉ lễ, Trường MN Tràng Lương xây dựng Lịch trực dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4, ngày quốc tế lao động 1/5 năm 2015 BGH&CĐ + Chi bộ  như sau:

 

TT

Họ và tên

 

Chức vụ

Số điện thoại

Ngày trực

1

Đ/c: Nguyễn Thị Phong

P.Hiệu trưởng

0979399123

Ngày 16/4

2

Đ/c: Phạm Thị Quyên

P.Hiệu trưởng

0164 4212 168

Ngày 17/4

3

Đ/c: Nguyễn Thị Thoa

P.Hiệu trưởng

0166 7329 440

Ngày 18/4

 

4

Đ/c: Bùi Thị Hạnh

 P. Bí thư chi bộ +BCHCĐ

0166 2500 676

Ngày 30/4

 

5

Đ/c: Nguyễn Thị Nguyệt

Hiệu trưởng - BTCB

0973862385

Ngày 01/5

6

Đ/c: Nguyễn Lý Thủy

CTCĐ

0166 5247 193

Ngày 2/5

7

Đ/c: Nguyễn Thị Phong

P.Hiệu trưởng

0979399123

Ngày 16/4

 

          Trong các ngày nghỉ Lễ có công việc phát sinh đột xuất cần giải quyết, đề nghị các đồng chí liên hệ trực tiếp với Ban giám hiệu và công đoàn  theo lịch được phân công trên.

         

Nơi nhận:

 HIỆU TRƯỞNG

- PGD&ĐT Thị xã ĐT(để báo cáo)

- Trang Web nhà trường

-Các thành viên BGH+CĐ (để thực hiện )

- Lưu VP

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Nguyệt