Xuất bản thông tin

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC HÈ 2016

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC HÈ 2016


 

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN TRÀNG LƯƠNG

 

V/v: Phân công lịch trực hè  năm 2016 cho ban giám hiệu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tràng Lương, ngày 29 tháng 5 năm 2016

 

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC HÈ 2016

 

       Thực hiện kế hoạch trông giữ trẻ trong hè 2016 của trường mầm non Tràng Lương.

       Căn cứ vào tình hình thực tế đăng ký trông giữ trẻ của giáo viên. Tr­ường Mầm non Tràng Lương phân công ban giám hiệu trực hè   như sau:

 

TT

Họ và tên

 

Chức vụ

Số điện thoại

Ngày trực

1

Đ/c: Nguyễn Thị Phong

P.Hiệu trưởng

0979399123

Từ ngày 30/5 đến 04/6/2016

2

Đ/c: Phạm Thị Quyên

P.Hiệu trưởng

0164 4212 168

Từ ngày 06/6 đến 11/6/2016

3

Đ/c: Nguyễn Thị Thoa

P.Hiệu trưởng

0166 7329 440

Từ ngày 13/6 đến 18/6/2016 

4

Đ/c: Nguyễn Thị Nguyệt

Hiệu trưởng - BTCB

0973862385

Từ ngày 20/6 đến 25/6/2016

5

Đ/c: Nguyễn Thị Phong

P.Hiệu trưởng

0979399123

Từ ngày 27/6đến 02/7/2016

6

Đ/c: Phạm Thị Quyên

P.Hiệu trưởng

0164 4212 168

Từ ngày 04/7 đến 09/7/2016

7

Đ/c: Nguyễn Thị Thoa

P.Hiệu trưởng

0166 7329 440

Từ ngày 11/7 đến 16/72016

8

Đ/c: Nguyễn Thị Nguyệt

Hiệu trưởng - BTCB

0973862385

Từ ngày 18/7 đến 23/72016

9

Đ/c: Nguyễn Thị Phong

 

Đ/c: Phạm Thị Quyên

P.Hiệu trưởng

 

P.Hiệu trưởng

0979399123

 

0164 4212 168

Từ ngày 25/7 đến 30/72016

         

 

          Trong các ngày hè có công việc phát sinh đột xuất cần giải quyết, đề nghị các đồng chí liên hệ trực tiếp với Ban giám hiệu theo lịch được phân công trên.

         

Nơi nhận:

 HIỆU TRƯỞNG

- PGD&ĐT Thị xã ĐT(để báo cáo)

- Trang Web nhà trường

-Các thành viên BGH+CĐ (để thực hiện )

- Lưu VP

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Nguyệt