Xuất bản thông tin

Thông báo lịch trực Tết dương lịch năm 2016

Thông báo lịch trực Tết dương lịch năm 2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN TRÀNG LƯƠNG

 
   

Số: 18/TB-TMN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

Đông Triều, ngày 29 tháng 12 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Phân công cán bộ quản lý trực Tết dương lịch năm 2016

 
   

       Để đảm bảo công tác trường học và xử lý công việc trong các ngày nghỉ, Trường MN Tràng Lương phân công các đồng chí cán bộ quản lý thường trực giải quyết công việc dịp Tết dương lịch năm 2016, cụ thể như sau:

 

TT

Ngày

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

01/01/2016

(Thứ 6)

Đ/c Nguyễn Thị Phong

Đ/c Phạm Thị Quyên

Phó hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

0976.728.385

0164.4212.168

2

02/01/2016

(Thứ 7)

Đ/c Nguyễn Thị Thoa

Phó hiệu trưởng

0166.7329.440

3

03/01/2016

(Chủ nhật)

Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt

Hiệu trưởng

0973.862.385

       Trên đây là lịch trực Tết dương lịch năm 2016 của Trường MN Tràng Lương.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT thị xã (b/c);

- Cổng TTĐT trường

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Nguyệt