Công khai ngày 13/1/2020


Tổng số trẻ đến lớp:170 trẻ

Tổng số trẻ ăn bán trú: 170 trẻ

Tổng số tiền: 2.380.000đ

Tổng số tiền chi: 2.380.000đ

Tồn: 0 đ


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu