Công khai ngày 16/1/2020


Tổng số trẻ đến lớp:168 trẻ

Tổng số trẻ ăn bán trú: 168 trẻ

Tổng số tiền: 2.352.000đ

Tổng số tiền chi: 2.352.000đ

Tồn: 0 đ


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu