Công khai ngày 17/1/2020


Tổng số trẻ đến lớp:167 trẻ

Tổng số trẻ ăn bán trú: 167 trẻ

Tổng số tiền: 2.338.000đ

Tổng số tiền chi: 2.338.000đ

Tồn: 0 đ


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu