In ra

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013-2014PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MN TRÀNG LƯƠNG
–––––––––––––––––
Số: 86/KH- TrMN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
–––––––––––––––––––––––
Đông Triều, ngày 20  tháng 10 năm 2013

KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non
Năm học 2013 -2014
–––––––––––––––

Căn cứ Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 V/v Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/07/2012 V/v Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ GD&ĐT; Thực hiện kế hoạch của Sở GD&ĐT tại công văn số 3053/KH- SGDĐT ngày 30/5/2013 V/v Triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên,Công văn số 3053/SGD&ĐT-GDMN ngày 16/10/2013 về việc khai thác tài liệu bồi dưỡng thường xuyên trên mạng của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.
Căn cứ vào ké hoạch số 31/KH-PGD&ĐT Phòng  ngày 10/10/2013.xây dựng kế hoạch BDTX. Trường MN Tràng Lương xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non năm học 2013-2014 như sau:
A. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NON NĂM HỌC 2013-2014:
- Cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế-xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ trong quản lí, giáo dục và chăm sóc trẻ, đáp ứng cơ bản mục tiêu đổi mới giáo dục mầm non và yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương.
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp.
B. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG:
Tất cả cán bộ, giáo viên mầm non ở các loại hình trường đều phải tham gia tập huấn, bồi dưỡng các nội dung theo quy định.
C. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG, THỜI GIAN BỒI DƯỠNG:
I. Nội dung bắt buộc: (60 tiết/năm học)
1. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết/năm học)
a. Quán triệt các văn kiện, Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo” và các chỉ đạo của huyện uỷ, đảng ủy địa phương về phát triển sự nghiệp giáo dục (8 tiết).
 b. Triển khai các chính sách về phát triển giáo dục mầm non và hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2013- 2014 (8 tiết).
- c.  Quán triệt nội dung Chỉ thị 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về những tác hại của việc dạy học trước chương trình lớp 1, từ đó không cho trẻ học trước chương trình lớp 1.
* Các nội dung (a)&(b) sẽ được triển khai theo hình thức tập trung (16 tiết) theo kế hoạch bồi dưỡng chính trị của Phòng GD&ĐT. Nội dung (c) và các nội dung bồi dưỡng đại trà tại đơn vị (theo kế hoạch số 26/KH-PGD&ĐT ngày 06/6/2013) do hiệu trưởng tổ chức bồi dưỡng trong 14 tiết.
b. Nội dung bồi dưỡng 2: (30 tiết/năm học)
- Kỹ năng  nuôi dưỡng và  chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non (15 tiết)
- Kỹ năng đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non (15 tiết)
2. Nội dung tự chọn (nội dung bồi dưỡng 3): (60 tiết/năm học)
Trong năm học này, Phòng GD&ĐT lựa chọn và thống nhất nội dung thuộc các module sau:
2.1. Đối với giáo viên khối nhà trẻ:
- Yêu cầu bồi dưỡng:
+ Tên module: Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên. Mã module: MN 8, có 15 tiết gồm: thời gian tự học là 9 tiết; thời gian học tập trung là 6 tiết lý thuyết.
+ Tên module:  Nâng cao năng lực lập kế hoạch giáo dục của giáo viên. Mã module: MN 17, có 15 tiết gồm: thời gian tự học là 9 tiết; thời gian học tập trung là 6 tiết lý thuyết.
+ Tên module:  Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lực tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông. Mã module: MN 27, có 15 tiết gồm: thời gian tự học là 9 tiết; thời gian học tập trung là 6 tiết lý thuyết.
+ Tên module:  Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non. Mã module: MN 39, có 15 tiết gồm: thời gian tự học là 9 tiết; thời gian học tập trung là 6 tiết lý thuyết.
2.2. Đối với giáo viên khối mẫu giáo:
- Yêu cầu bồi dưỡng:
+ Tên module:  Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên. Mã module: MN 9, có 15 tiết gồm: thời gian tự học là 9 tiết; thời gian học tập trung là 6 tiết lý thuyết.
+ Tên module: Nâng cao năng lực lập kế hoạch giáo dục của giáo viên. Mã module: MN 18, có 15 tiết gồm: thời gian tự học là 9 tiết; thời gian học tập trung là 6 tiết lý thuyết.
+ Tên module:  Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lực tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông. Mã module: MN 27, có 15 tiết gồm: thời gian tự học là 9 tiết; thời gian học tập trung là 6 tiết lý thuyết.
+ Tên module:  Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non. Mã module: MN 39, có 15 tiết gồm: thời gian tự học là 9 tiết; thời gian học tập trung là 6 tiết lý thuyết.
3. Thời gian Bồi dưỡng thường xuyên:
- Thời gian bồi dưỡng bắt đầu từ tháng 8/2013 đến tháng 3/2014.
- Thời gian bồi dưỡng tập trung trong theo lịch của PGD
- Thời gian tự học được thực hiện theo kế hoạch của cá nhân trong năm học; Hoạt động BDTX sẽ kết thúc vào cuối tháng 3/2014 để thực hiện đánh giá.
- BGH xếp loại kết quả và đề nghị cấp giấy chứng nhận hoàn thành BDTX của giáo viên; xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2014- 2015.
4. Phân công hỗ trợ công tác bồi dưỡng thường xuyên:
 Bộ phận chuyên môn nhà trường phân công tổ trưởng chuyên môn và thành viên của ban hướng dẫn nghiệp vụ để hỗ trợ, hướng dẫn giáo viên trong tổ học tập, thảo luận, giải đáp thắc mắc và kiểm tra, đánh giá như sau:
 Tổ dạy :
a.    Nhóm mẫu giáo: Đồng chí : Nguyễn Thị Phong TT, Nguyễn Lý Thủy giáo viên, Bùi Thị Hạnh Giáo viên, Trần thị Linh và các thành viên trong tổ.
b.    Nhóm trẻ : Đ/c Bùi Thị Kim Oanh Tổ Phó CM, Trương Thị Ngát giáo viên và các thành viên trong nhóm.
Tổ nuôi: Đ/c Hoàng Thị Viên TT, Bùi Thị Hiện, và các thành viên trong tổ.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
    1. Đối với giáo viên:
    - Lập KH cá nhân cho cả năm học : Chương trình bồi dưỡng thường xuyên theo KH nhà trường và kết quả hướng dẫn BDTX hè năm 2013.
    + Lồng ghép theo chương trình khối, theo hưỡng dẫn của P. Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn
    + Giáo viên cần thể hiện rõ việc học ở lịch học tập từng phần của mỗi nội dung, nhật ký tự học trong từng tuần hoặc từng tháng.
- Bản thân tự học, tự nghiên cứu là chính (tự học tối thiểu 2 giờ/tuần), kết hợp với hình thức học tập trung theo tổ khối chuyên môn; trường và cụm trường.
- Mỗi giáo viên phải có 01 cuốn sổ ghi chép cụ thể từng phần trong mỗi nội dung đã học để làm minh chứng cho việc học. Có trách nhiệm báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện BDTX và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học, những ý kiến cần trao đổi, thảo luận, thắc mắc và những vấn đề bản thân đã thu hoạch được sau khi tham gia học, dự giờ, thực hành dạy,... trước khi có đánh giá, chấm điểm của hiệu trưởng.
    2. Đối với tổ khối trưởng:
- Lập kế hoạch tổ chức học tập trung theo tổ khối trong suốt năm học (dựa trên kế Hoạch của trường, cụm trường
- Thời gian thảo luận cho các tổ vào thứ bảy tuần (2+3) Hàng tháng.
- Các tiết dự giờ, báo cáo chuyên đề của giáo viên khối mình trong từng tuần, từng tháng báo cáo
    -  Các tổ lên  hoạch tổ chức học tập chung là 3 giờ trên tuần có ghi biên bản : Các ý kiến trao đổi, thảo luận, thắc mắc của từng giáo viên về từng phần nội dung, báo cáo chuyên đề, dự giờ, ý kiến thống nhất, những thắc mắc và theo dõi, kiểm tra việc tự học, tự ghi chép của từng giáo viên trong tổ khối để đánh giá việc học tập.
- Hồ sơ BDTX của tổ khối gồm có: sổ kế hoạch BDTX của tổ khối (thể hiện nội dung phần chung và phần riêng cụ thể theo từng tuần và tháng); sổ biên bản học tập trung; sổ theo dõi nhận xét, đánh giá kết quả của giáo viên (01 lần/tháng).
3. Đối với hiệu phó chuyên môn:
 - Lập kế hoạch BDTX năm học từng tổ,  KH của nhà trường.
    - Thành lập tiểu ban chỉ đạo, phân công trách nhiêm cho từng thành viên các tổ.
    Chỉ đạo giáo viên hướng dẫn theo dõi báo cáo nội dung kết quả chương trình BDTX cho hiệu trưởng.
Hướng dẫn và duyệt kế hoạch BDTX của từng giáo viên và các tổ khối trưởng; chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra và chấm bài của giáo viên trường .Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ quản lý về BDTX như sau: (1) sổ kế hoạch BDTX của tổ khối (thể hiện nội dung phần chung và phần riêng cụ thể theo từng tuần và tháng); (2) Sổ biên bản cần ghi rõ: nội dung các mô đun đã triển khai theo kế hoạch của trường, tổng hợp các ý kiến thắc mắc của từng tổ khối để giải đáp trong những lần sinh họat cấp cụm; (3) Sổ theo dõi kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của từng giáo viên sau mỗi lần kiểm tra của trường (2 lần/học kì)
3. Đối với Hiệu trưởng:
    - Thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) BDTX cấp trường, phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên trong BCĐ cùng sinh hoạt, đánh giá từng tổ khối hoặc phân công báo cáo triển khai, giải đáp thắc mắc về từng nội dung, module cho toàn thể hội đồng sư phạm trong trường; tham gia sinh hoạt theo kế hoạch của cụm trường; phối hợp với các thành viên trong BCĐ nhận xét, đánh giá và công bố kết quả học tập và xếp loại giáo viên. và cụm trường; lưu bộ đề đã dùng để kiểm tra.
- Lập kế hoạch BDTX về thời gian  năm học của trường  căn cứ vào KH của sau mỗi nội dung hoặc module.
+ Thời gian học BDTX từ tháng 8/2013 đén 15/4/2013
    - Tổ chức thực hiện sơ kết và báo cáo (ngày 31/12), tổ chức tổng kết và báo cáo kết quả BDTX (vào ngày 15/4) về Phòng GD&ĐT.
    - Báo cáo cụm trưởng cụm phó đề xuất ý kiến các thành viên nhà trường để khắc phục hoàn thiện chương trình
    - Tham mưu với các cấp lãnh đạo để tổng hợp những thắc mắc của giáo viên trong cụm báo cáo về  cụm và Phòng GD&ĐT
- Hồ sơ BDTX của trưởng gồm có: sổ kế hoạch BDTX của trường (thể hiện nội dung phần theo năm cụ thể theo từng tuần và tháng);
- sổ biên bản học tập trung; sổ theo dõi đánh giá kết quả của giáo viên trong toàn trường; lưu bộ đề đã dùng để kiểm tra.
 - Chịu trách nhiệm tổ chức sinh hoạt BDTX trong cụm, hướng dẫn học tập, thảo luận và trả lời giải đáp thắc mắc nội dung BDTX,; phân công BGH các trường sinh hoạt, ra đề; thống nhất về thời gian tổ chức và đề kiểm tra từng nội dung mô đun có phần tự luận và trắc nghiệm.
    - Thanh, kiểm tra công tác tổ chức và triển khai thực hiện của giáo viên, các tổ và hiệu phó chuyên môn.
- Báo cáo chuyên môn  về đánh  kiểm định chất lượng và đánh giá kết quả BDTX của giáo viên trong nhà trường..
V. TỔ CHỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BDTX:    
1. Quy định kiểm tra, đánh giá kết quả BDTX của giáo viên:
Mỗi nội dung 1, 2 và 3 sẽ được đánh giá cho điểm là tổng điểm của 02 phần:
- Điểm tiếp thu kiến thức và kĩ năng: 5 điểm (gồm điểm tự học và điểm học tập trung, cộng lại và chia 2), được tính như sau:
+ Điểm học tập trung: được đánh giá thông qua việc tiếp thu kiến thức và kĩ năng ở bài kiểm tra của trường, cụm trường ở nội dung 1, 2 và 3 hoặc bài thu hoạch ở nội dung 1 và 2... Điểm tối đa là 5 điểm.
+ Điểm tự học: được đánh giá thông qua việc tiếp thu kiến thức và kĩ năng thể hiện ở vở ghi chép tự học của giáo viên ở nội dung 1 và 2... Điểm tối đa là 5 điểm.
- Điểm vận dụng kiến thức BDTX: 5 điểm, được đánh giá thông qua quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ khối của giáo viên như: báo cáo chuyên đề, thực hành dạy minh họa phương pháp dạy học, kết quả xếp loại tiết dự giờ,...
ĐTB.BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các module thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên) : 3
 + Ban chỉ đạo căn cứ vào điểm trung bình BDTX để xếp loại giáo viên theo quy chế (xem thêm điều 14, chương III – thông tư  26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012).
* Ghi chú:
- Các nội dung BDTX quyết định học tạp chung theo tổ. Phó hiệu trưởng chỉ đạo các TTCM trienr khai thực hiện.
- Tài liệu BDTT các thành viên dõi trên website của Phòng GD&ĐT và trên mạng để đảm bảo việc thực hiện được đồng bộ.
    2. Quy định thời gian báo cáo:
    Các tổ  báo cáo kế hoạch cho HT vào ngày 10/8 /2013
    - Gửi đề kiểm tra (trước 3 ngày) và gửi kết quả điểm chấm bài của giáo viên (sau 01 tuần kiểm tra) cho hiệu trưởng mn.tl.ntnguyet@dongtrieu.edu.vn
    - Tổ chức thực hiện sơ kết cấp tổ và nộp báo cáo trước ngày 25/12/2013 và tổng kết và báo cáo kết quả BDTX cuối năm học (ngày 10/4/2014).

    Trên đây là kế hoạch, nội dung, hình thức tổ chức học BDTX cho giáo viên năm học 2013- 2014,

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT (để báo cáo);cáo                                             
 
- CM nhà trường (phối hợp);
- Các tổ chuyên môn và thành viên để thực hiện
- Lưu: VT.                                                                                                  TRƯỞNG TRƯỞNG


                                                                                                                            ( Đã ký)

                                                                                                                        Nguyễn Thị Nguyệt 

   

-