In ra

Kế hoạch thực hiện chuyên đề 2014 Học tập và làm theo tấm gương ĐĐHCM


  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN TRÀNG LƯƠNG

 

 

 
 

 

 


Số:01/KH- TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 


Tràng Lương, ngày 18  tháng 1 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện chuyên đề năm 2014

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về:

 “ Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

_______________________________________

Thực hiện Kế hoạch 77- KH/TU ngày 24/12/2013 của Tỉnh Ủy Quảng Ninh và công văn số 710-SL/VP ngày 6/1/2014 của Văn phòng huyện Ủy Đông Triều, Kế hoạch số 59- KH/HU ngày 3/1/2014 của huyện Ủy Đông Triều về thực hiện chuyên đề năm 2014: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,

Căn cứ kế hoạch số Số: 26/KH-PGD& ĐT Ngày 15/01/2014 về thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: “ Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

Trường mầm non Tràng Lương xây dựng Kế hoạch thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” năm 2014 như sau:

I, Mục đích, yêu cầu:

Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong  toàn trường thực hiện nội dung của chuyên đề năm 2014 nhằm:

-Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại của năm 2013; Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà trường  gắn với chủ đề “ Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng tư giản dị”.

- Đổi mới việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên môn, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong nội dung chuyên đề năm 2014 vào sinh hoạt thường kỳ hàng tháng, trở thành nền nếp gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành, của đơn vị, của mỗi cá nhân.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện cuộc vận động: “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, gắn với phong trào thi đua: “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Phát hiện và biểu dương những điển hình tiên tiến trong ngành.

II, Nội dung học tập và liên hệ.

- Quán triệt, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm( triển khai

phổ biến, quán triệt, nghiên cứu và chọn nội dung đăng ký làm theo

- Hoàn thành trong tháng 2/2014)

- Phổ biến, quán triệt, nghiên cứu và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII- Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam- Khóa XI về: “đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và Hội nhập quốc tế; Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” ( Phổ biến, quán triệt, nghiên cứu trong các đợt sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên môn.

- Chi bộ, cơ quan, trường học xây dựng quy chế, quy tắc ứng xử trong nhad trường phù hợp với chuẩn mực đạo đức của ngành, quy định của Đảng và nhà nước( Quy định số 101- QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Quy định 19 điều đảng viên không được làm; Quyết định số 1535/2011/QĐ- UBND ngày 24/11/2011 của Huyện Đông Triều quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc UBND huyện Đông Triều; Quy định số 920/PGD&ĐT ngày 13/7/2013 quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều. Thực hiện công khai các quy định, quy chế tại cơ quan, đơn vị.

- Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự liên hệ bản thân trong công tác và trong đời sống sinh hoạt đã: Thực sự tận tâm, tận lực, trách nhiệm cao trong công việc; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, tị nạnh, a dua, kéo bè cánh gây mất đoàn kết nội bộ cơ quan, trường học….

- Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sau khi học tập nghiên cứu nội dung của chuyên đề năm 2014, lựa chọn nội dung phù hợp để đăng ký làm theo( Ghi rõ nội dung đăng ký, biện pháp thực hiện, thời gian thực hiện và hoàn thành).

- giao cho công đoàn tổ chức cho công đoàn viên đang ký , làm theo và chi bộ chỉ sao giám sát việc thực hiện có trách nhiệm theo dõi, giúp đỡ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị thực hiện nội dung đã đăng ký.

Hàng tháng, hàng kỳ tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, cuối năm đánh giá xếp loại, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo các tổ

III, Hình thức triển khai:

1. Công tác tuyên truyền, quán triệt, nghiên cứu chuyên đề:

- Toàn ngành nghe báo cáo viên cấp trên giới thiệu chuyên đề năm 2014 bằng hai hình thức:

+ Nghe giới thiệu trực tuyến;

+ Nghe giới thiệu theo cụm trường, cấp học trong các đợt sinh hoạt chính trị, chuyên môn.

- Đăng tải tài liệu trên trang Webs để toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức,

viên chức truy cập, nghiên cứu.

- Tổ chức giới thiệu, nghiên cứu từng phần chuyên đề trong các buổi sinh

hoạt Chi bộ, chuyên môn hàng tháng tại Chi bộ, cơ quan, trường học. Bí thư, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phổ biến)

2. Công tác kiểm tra, giám sát.

- Chi bộ, cơ quan, trường học xây dựng Kế hoạch kiểm tra giám sát việc học tập nghiên cứu, đăng ký và thực hiện của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của đơn vị với việc thực hiện nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị và cá nhân.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn kiểm tra theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các trường trong các đợt kiểm tra đột xuất, thường xuyên theo chuyên đề từng tháng, từng kỳ.

 - Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự liên hệ, đánh giá mức độ thực hiện nội dung đã đăng ký trong từng tháng, từng kỳ, cả năm.

III. Tổ chức thực hiện.

1. Chi bộ,tham mưu với  cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nghiên cứu toàn bộ nội dung của chuyên đề năm 2014 và tổ chức cho đăng ký nội dung làm theo

2, Công đoàn kết hợp với Chi bộ  tập hợp hồ sơ lưu tại trường  và gửi 1 bộ hồ sơ của đơn vị về Phòng Giáo dục và Đào tạo  trước ngày 18/2/2014( Bộ phận thường trực Đ/c Nguyễn Thu Hường- Phó trưởng phòng GD&ĐT trực tiếp nhận hồ sơ) gồm:

+ Kế hoạch thực hiện.

+ Báo cáo kết quả đã triển khai.

+ Bản tổng hợp nội dung đăng ký làm theo của từng cá nhân.

2. Chi Bộ chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2014 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tổ chức kiểm điểm, đánh giá phân loại mức độ hoàn thành của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị định kỳ hàng kỳ, cuối năm học, lập hồ sơ báo cáo phòng Giáo dục và Đào tạo.

3. BCĐ cuộc vận động Kiểm tra, đánh  giá quá trình tổ chức triển khai thực hiện của các đơn vị.

Trên đây là kế hoạch triển khai “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

Toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên trường MN Tràng Lương nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

- PGD( để b/c)

- Đảng ủy để B/c

- Chi bộ  để B /c

- Các Thành viên để thực hiện

- Lưu: VT.           

 

T/M BCĐ

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

                                         Nguyễn Thị Nguyệt