To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bé ở trường
Bài giảng, giáo án điện tử
Calendar
Today: Saturday, 18 / 08 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 27/7/2018


Tổng số trẻ đến lớp: 30 trẻ

Tổng số trẻ ăn bán trú: 30 trẻ

Tổng số tiền: 360.000đ

Tổng số tiền chi: 360.000đ

Tồn: 0 đ

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên