tieu pham xe lua 1.jpg
Tieu pham tao 2016.jpg
MUA 5 A1.jpg
LD PGD TANG HOA.jpg
khai giang.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày19/03/2019


Tổng số trẻ đến lớp:188 trẻ

Tổng số trẻ ăn bán trú: 188 trẻ

+ Nhóm trẻ: 33 = 580.800

+ Mấu giáo: 155 = 2,170.000

Tổng số tiền: 2,750.800

Tổng số tiền chi:  2,750.800đ

Tồn: 0 đ

Calendar
Today: Wednesday, 20 / 03 / 19
20/03

- Đ/c:  Nguyễn Thị Thoa - Phó hiệu trưởng trực đón sớm trả muộn.

- BGH làm nhiệm vụ chuyên môn tại trường.

Tài nguyên