To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

KHAI MẠC HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019 

Thực hiện kế hoạch số 1123/KH-PGD&ĐT ngày 30/10/2018 về việc tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp học mầm non năm học 2018 - 2019; Kế hoạch số: 11/KH-MNTL ngày 20 tháng 9 năm 2018 về việc thực hiện. nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của trường MN Tràng Lương; Kế hoạch số 33/KH-MNTL ngày 30/10/2018 tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2018 - 2019. Chiều ngày 03/11/2018 Trường MN Tràng Lương đã khai mạc hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2018 - 2019.

Bé ở trường
Bài giảng, giáo án điện tử
Calendar
Today: Thursday, 15 / 11 / 18
15/11

Đ/c: Phạm Thị Quyên- Phó hiệu trưởng trực đón sớm trả muộn.

BGH: Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại trường.

Thông báo

Tài chính công khai ngày 15/11/2018


Tổng số trẻ đến lớp: 192 trẻ

Tổng số trẻ ăn bán trú: 192 trẻ

+ Nhóm trẻ: 31 = 545.600

+ Mấu giáo: 161= 2.254.000

Tổng số tiền: 2.799.600

Tổng số tiền chi:  2.799.600đ

Tồn: 0 đ

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên