Asset Publisher

Lịch Trực bão ( Cơn bão số 7)

Lịch Trực bão ( Cơn bão số 7)


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG LƯƠNG

 
   
 

Số: 05/TB- TrMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   
 

Đông Triều, ngày 18 tháng 10 năm 2016


THÔNG BÁO

Phân công cán bộ quản lý – Giáo viên – Nhân viên trực bão (Cơn bão số 7)

             Thực hiện công văn số 938/PGDĐT ngày 17/10/2016 của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều về việc chủ động các biện pháp đối phó với bão Sarika (bão số 7).

               Để đảm bảo công tác trường học và kịp thời xử lý các tình huống xảy ra khi bão về, Trường MN Tràng Lương phân công các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trực bão, cụ thể như sau:

 

Ngày trực

Điểm Trường

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Từ 19/10

Đến hết ngày bão

 

Trực điểm Trung tâm

Nguyễn Thị Nguyệt

Hiệu trưởng- Trưởng ban

0973.862.385

Phạm Thị Quyên

P.Hiệu trưởng- Phó ban

0164.4212.168

Nguyễn Thị Phong

P.Hiệu trưởng- Phó ban

0976.728.385

Nguyễn Văn Quý

NV Bảo vệ- Ủy viên

0163. 937.5955

Bùi Thị Hạnh

TTCM-GV- Ủy viên

0963.125.793

Trần Thị Linh

Giáo viên - Ủy viên

0166.4024.681

Võ Thị Hồng

Giáo viên - Ủy viên

0164.2615.538

 

Điểm

Trung Lương

Nguyễn Thị Thoa

P.Hiệu trưởng- Phó ban

0166.7329.440

Hoàng Văn Đạo

NV Bảo vệ- Ủy viên

0166. 996. 6454

Tạ Thị Hậu

Giáo viên - Ủy viên

0165.9059.931

Bùi Thị Kim Oanh

Giáo viên - Ủy viên

0164.4593.866

Vũ Thị Ngọc

NV y tế - Ủy viên

0963.037.283

 

Điểm

Linh Tràng

Nguyễn Lý Thủy

CTCĐ – Phó ban

0166.5247.193

Diệp Thị Nga

Giáo viên - Ủy viên

0166.6099.670

Phạm Thị Yêu

Giáo viên - Ủy viên

0166.5732.995

Lài Thị Thành

Giáo viên - Ủy viên

0978.103.909

Bùi Loan Hương

Giáo viên - Ủy viên

0967.653.932

 

Trên đây là lịch trực bão (Cơn bão số 7) của Trường MN Tràng Lương.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT thị xã (b/c);

- Cổng TTĐT trường

- CB,GV,NV trường (t/h)

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã Ký)

 

Nguyễn Thị Nguyệt

 

Số điện thoại nóng:  0973 862 385 : Nguyễn Thị Nguyệt

                            0166. 732. 9440 : Nguyễn Thị Thoa

                            01644. 212. 168:  Phạm Thị Quyên

                            0976. 728. 385:  NguyễnThị Phong

                            0166. 524.193 : Nguyễn Lý Thủy