To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bé ở trường
Bài giảng, giáo án điện tử
Calendar
Today: Thursday, 20 / 09 / 18
20/09

- Đ/c:Phạm Thị Quyên - Phó hiệu trưởng trực đón sớm trả muộn.

- BGH: Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại trường.

Thông báo

Tài chính công khai ngày 20/9/2018


Tổng số trẻ đến lớp: 178 trẻ

Tổng số trẻ ăn bán trú: 178 trẻ

+ Nhóm trẻ: 30 = 528.000

+ Mấu giáo: 148 = 2.072.000

Tổng số tiền: 2.600.000đ

Tổng số tiền chi:  2.600.000đ

Tồn: 0 đ

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên