Asset Publisher

Lịch trực Tết Dương lịch 2017

Lịch trực Tết Dương lịch 2017


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN TRÀNG LƯƠNG

 
   

   Số: 10/TB-Tr MN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

Tràng Lương, ngày 29 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO

Phân công lãnh đạo trường mầm non Tràng Lương

Trực Tết Dương lịch năm 2017

          Để đảm bảo công tác cơ quan và xử lý công việc trong các ngày nghỉ, Trường mầm non Tràng Lương  phân công các đồng chí trong BGH , thường trực giải quyết công việc dịp Tết Dương lịch năm 2017, cụ thể như sau:

  1.  

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

31/12/2016

(Thứ Bảy)

Phạm Thị Quyên

Phó Hiệu Trưởng

01644212168

2

01/01/2017

(Chủ nhật)

Nguyễn Thị Thoa

Phó Hiệu Trưởng

01667329440

3

 02/01/2017

(Thứ Hai)

Nguyễn Thị Phong

Phó Hiệu Trưởng

0976728385

         Trong các ngày nghỉ Tết Dương lịch có công việc cần giải quyết, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ với các đồng chí  trong  Ban Giám Hiệu Trường MN Tràng Lương theo lịch công tác trên.

          Trường Mầm Non Tràng Lương  xin thông báo để các đơn vị, cơ quan, được biết để thuận tiện liên hệ giải quyết công việc./.

Nơi nhận:

- PGD&ĐT để b/c

- Các Phòng, Ban ,cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã            

- Cổng TTĐT ngành;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Nguyệt