Công khai ngày 3/12/2018


Tổng số trẻ đến lớp:190trẻ

Tổng số trẻ ăn bán trú: 190 trẻ

+ Nhóm trẻ: 30 = 528.000

+ Mấu giáo: 160 = 2.240.000

Tổng số tiền: 2.768.000

Tổng số tiền chi:  2.768.000đ

Tồn: 0 đ


No comments yet. Be the first.