tieu pham xe lua 1.jpg
Tieu pham tao 2016.jpg
MUA 5 A1.jpg
LD PGD TANG HOA.jpg
khai giang.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày18/03/2019


Tổng số trẻ đến lớp:187 trẻ

Tổng số trẻ ăn bán trú: 187 trẻ

+ Nhóm trẻ: 33 = 580.800

+ Mấu giáo: 154 = 2,156.000

Tổng số tiền: 2,736.800

Tổng số tiền chi:  2,736.800đ

Tồn: 0 đ

Calendar
Today: Tuesday, 19 / 03 / 19
19/03

- Đ/c:  Nguyễn Thị Phong - Hiệu trưởng trực đón sớm trả muộn.

- BGH làm nhiệm vụ chuyên môn tại trường.

Tài nguyên